Regulamin promocji „ODPORNOŚĆ* jeżówka, rokitnik, dzika róża za 1 gr”

Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji „ODPORNOŚĆ* jeżówka, rokitnik, dzika róża za 1 gr” obejmującej możliwość zakupu 1 produktu CannabiGold Formula ODPORNOŚĆ* jeżówka, rokitnik, dzika róża za 1 gr, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Promocja”), jest spółka pod firmą HemPoland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Władysławowo (82-300 Elbląg), Władysławowo 30A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534517, numer REGON 360289332, numer NIP 5783115991 (dalej jako „Organizator”).

Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy zakupów dokonanych w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem https://cannabigold.pl/.
 2. Promocja obejmuje osobę (dalej jako „Uczestnik”), która zakupi w sklepie https://cannabigold.pl/ produktu za minimum 150 zł . Po dodaniu do Koszyka produktów o minimalnej wartości 150 zł 1 produkt ODPORNOŚĆ* jeżówka, rokitnik, dzika róża (dalej jako „Produkt promocyjny”) zostanie automatycznie dodany do koszyka zakupowego za 0,01 zł.
 3. Promocja obowiązuje w dniach od 30 sierpnia 2021 roku do 5 września 2021 roku (dalej jako „Okres Promocji”).
 4. Rabat na Produkt promocyjny zostanie naliczony automatycznie (dalej jako „Rabat”) pod dodaniu go do Koszyka. Rabatem jest objęta tylko jedna sztuka Produktu promocyjnego.
 5. Umowa winna zostać zawarta w Okresie Promocji.
 6. W ramach jednej umowy Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji jednorazowo, co nie wyklucza skorzystania przez Uczestnika w Okresie Promocji z Promocji również w ramach kolejnych, odrębnych zamówień.
 7. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży, Uczestnik jest zobowiązany do odstąpienia od umowy co do Głównego produktu i Produktu promocyjnego, a w konsekwencji do łącznego zwrotu Głównego produktu i Produktu promocyjnego, którego nabycie w ramach Promocji było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu Głównego produktu.
 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce Rabatu.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produktów, o których mowa w ustępie 2 zdanie drugie powyżej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej.
 11. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie pod numerem: +48 668 097 775, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: info@hempoland.eu. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://cannabigold.pl/regulamin-promocji-odpornosc-jezowka-rokitnik-dzika-roza-za-1-gr/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  2. przedłużenia okresu trwania Promocji;
  3. konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej https://cannabigold.pl/.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Go to top DO GÓRY